วางศิลาฤกษ์ โครงการบ้านมั่นคงให้ประชาชนผู้เดือดร้อน กว่า 500 ครัวเรือน มีที่อยู่อาศัยใหม่

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการบ้านมั่นคงตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการ “ความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองพลูตาหลวง” Smart-Community Collaboration และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นาย อมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาย ธนัช นฤพรพงศ์ รองผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางสาวสุมล ยางสูง ผอ.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก นาย สุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด โดยมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้เดือดร้อน ขาดความมั่นคงที่อยู่อาศัยและบุกรุกที่ดินของฐานทัพเรือสัตหีบ ในพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งประกอบด้วยประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 388 ครัวเรือน ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 175 ครัวเรือน ให้มีความมั่นคงทั้งด้านที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย ภายใต้บันทึกความร่วมมือที่หน่วยงานจะดำเนินการร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว และต่อการพัฒนาชุมชนสังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของฐานทัพเรือสัตหีบ ชุมชนแออัด และชุมชนขาดความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ของตำบลพลูตาหลวง เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน มีที่อยู่อาศัยใหม่ ที่มีความมั่นคง สวยงามน่าอยู่ และมีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน เพื่อลดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติด และปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของตำบลพลูตาหลวง เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สู่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ปัจจุบัน “โครงการบ้านมั่นคงตำบลพลูตาหลวง” ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวน และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนเนื้อที่ 82 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา บริเวณเขาพลูตาหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน 39,910,000 บาท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนใกล้จะดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ตามโครงการบ้านมั่นคงตำบลพลูตาหลวง ดังนั้นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดการผนึกพลังร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมในการอยู่อาศัย มีภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่กับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ตามบทบาทและหน้าที่ ของแต่ละภาคส่วนตามที่เห็นสมควร ตลอดจนบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เกิดเป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาชุมชน ในด้านที่อยู่อาศัยการสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกมิติต่อไป

โดย…นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี

Related posts