โรงเรียนสุราษฎร์ธานีดึงทีมมหาดไทยรุ่นใหม่ ถ่ายทอดแนะแนวเส้นทางอาชีพนักปกครองผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีดึงทีมมหาดไทยรุ่นใหม่ ถ่ายทอดแนะแนวเส้นทางอาชีพนักปกครองผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนผู้สนใจเพื่อมุ่งมั่นสู่การเรียนสาขาวิชาเพื่อเป็นนักปกครองในอนาคต

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นผู้นำ “เพาะกล้านักปกครอง” ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพงศ์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพีรชัย เพชรแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรวัช ชูบัว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี นางณัชพัฒน์ ขจรศักดิ์สิริกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมคณะครู คือ นางสุวณี สุวรรณพัฒน์ นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์ นางวิกัญญา คูทอง นายปฏิพัทธ์ ใจดี นางดวงเดือน จุ้ยเริก นางสาวสุวลี บุญยะรัตน์ และนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200 คน ร่วมรับฟัง ที่ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานด้วยวิสัยทัศน์ “นักเรียนเก่ง ดี มีสุข เป็นโรงเรียนผู้นำด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรมืออาชีพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการจัดการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศควบคู่การพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามหลักการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 17 หุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยหยิบยกประเด็นด้านการเรียนรัฐศาสตร์ – นิติศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่อาชีพสายงานนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะงานใกล้ชิดกับประชาชนทุกช่วงวัย และเป็นอาชีพที่มุ่งสร้างความเป็นผู้นำบูรณาการในระดับพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเองก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายปกครอง และมีผู้นำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รวมถึงรุ่นพี่ศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่รับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และข้าราชการทุกตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่มีความสนใจในเรื่องนี้

“โรงเรียนสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการคนรุ่นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นบุคคลตัวอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในหลากหลายด้าน และเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพี่กอล์ฟ นายศิริพงศ์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พี่แจ๊ค นายพีรชัย เพชรแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พี่นิ๊ค นายสุรวัช ชูบัว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ นายปองคุณ พรหมฉิม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายกิรภัส จันทร์ตักเตือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และทีมที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ นายอัครพล พูลผล ปลัดอำเภอเกาะพะงัน และนายธนพล แซ่ตั้ง ปลัดอำเภอเกาะพะงัน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางสู่อาชีพนักปกครองให้กับนักเรียนในวันนี้” นายเกรียงไกรฯ กล่าว

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะได้นำแนวทางจากคณะวิทยากรมาระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) ในการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจสายงานนักปกครอง เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนเข้าสู่การเรียนด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ซึ่งจะได้หารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำหนดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสนองตอบตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อไป

สำหรับกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เส้นทางการเรียนรู้สู่อาชีพนักปกครอง” ในวันนี้ พี่ ๆ ทีมมหาดไทย ได้ร่วมแนะนำเส้นทางสู่อาชีพนักปกครอง ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยกรมต่าง ๆ ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งแนะแนวถึงการเรียนมหาวิทยาลัยในทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยในระหว่างการเสวนาได้มีนักเรียนร่วมตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะวิทยากรได้เน้นย้ำว่า ทุกตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายเดียวกัน คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ตามเนื้องานของตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

แต่หน้าที่ที่สำคัญของการเป็นข้าราชการ คือต้องไม่นิ่งดูดายในการที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน เพราะทุกหน้าที่ที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน คือหน้าที่ของข้าราชการ ไม่ใช่สักแต่ทำงานในหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น คุณสมบัติแรกของนักเรียนที่จะเรียนเพื่อเป็นนักปกครอง คือต้องมีจิตใจที่รุกรบ เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้มีจิตอาสา อยากทำงานเพื่อผู้อื่น แล้วต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ควบคู่กับการทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษา มีวุฒิการศึกษา สอบบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเลื่อนระดับก้าวขึ้นสู่การเป็นนายอำเภอ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคตต่อไป

ด้านนางสาวกัญญาภัค มาศเฮ็ง รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวในช่วงท้ายว่า กิจกรรมในวันนี้ ทำให้ตนเองและเพื่อนนักเรียนที่เข้าร่วมได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนว่าการทำงานของพี่ ๆ กระทรวงมหาดไทย มีตำแหน่งที่หลากหลาย ทั้งเป็นปลัดอำเภอ เป็นนักประชาสัมพันธ์ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นนักวิชาการพัสดุ เป็นวิศวกร เป็นสถาปนิก และตำแหน่งต่าง ๆ ที่สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นผู้บริหารราชการในการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาประเทศไทย ซึ่งพวกเราก็จะได้นำสิ่งที่ได้รับจากพี่ ๆ ในวันนี้ ไปเป็นแรงผลักดันหนุนเสริมแรงบันดาลใจที่มีอยู่แล้วให้กับพวกเราในการตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเรียนให้จบเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเฉกเช่นพี่ ๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง