มอบวุฒิบัตรแด่พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และให้ให้การต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแด่พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 1 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์เล่าเรียนหลวง เป็นทุนการศึกษาพระราชทานจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ มีพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 71 รูป จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

และส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน และเพื่อให้พระภิกษุได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตร สามารถสอนธรรม นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Related posts