ผู้ว่าฯชลบุรีบรรยายพิเศษการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษหน้า

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในงานเปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM PLUS) โฉมใหม่ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มความต้องการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษหน้า” เพื่อเป็นการให้แนวทางการพัฒนา บุคลากรในพื้นที่เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส)ร่วมบรรยาย หัวข้อ เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง แนวโน้มและโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษจังหวัดชลบุรี แนะนำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM PLUS) โฉมใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารยุคใหม่รองรับ EEC และการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ณห้องริมทะเล โรงแรมชลจันทร์ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าตนเองก็เป็นศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และได้รับเกียรติให้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มความต้องการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษหน้า” จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นหนึ่งในสามจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาของประเทศ บุคลากรคือผู้ผลักดันและดำเนินงานให้นโยบายแผนการ และมาตรการต่างๆ ขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาบุคคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรในองค์การต่างมีความสำคัญและเกี่ยวข้องต่อการแข่งขันของธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศ อันเนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้

สภาพในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นกำลังปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่จำเป็นต้องมีการบูรณาการทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลก และมีแนวโน้มที่ขยายตัวมากขึ้น การดำเนินการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ การค้าระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากลต่างต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดีตลอดจนปลูกฝังและเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่พึงมีเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สมรรถนะของบุคคลจะมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และในสถานการณ์ต่างๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง