กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวTHE POSTCARD OF INSPIRATION

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัว สารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2)”

ด้วย สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว สารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2)” โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 รักษาการหัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ และนายณัฐสิทธิ์ สมใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องซารอน A ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยให้เข้าถึงคนพิการได้อย่างเต็มระบบ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมและแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง