ชัยภูมิ -ร.ร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

ชัยภูมิ -ร.ร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”  

เมื่อเร็วๆนี้   โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ)  เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ (นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์) เดินทางมาประธานเปิดกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ พร้อมกล่าวว่า  โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโคก หนอง นาโมเดล แห่งน้ำใจและความหวังของล้นเกล้า รัชกาลที่10 ถือว่าเป็นแนวพระราชดำริพระบรมราโชบายที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาไทย วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้จัดโครงการนี้ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหรือ Active Leaning เห็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครูและลูกๆนักเรียนมีความสุข ทำให้เห็นความหวังของการศึกษาไทยที่ถือว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์การจัดกิจกรรมการสอนตามแนว Active Leaning  ซึ่งถือเป็นความหวังของผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ร่วมทั้งประเทศที่ต้องการให้เด็กไทยนั้นได้คิดเป็น  ทำเป็นได้ทำกิจกรรมจริงจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นความรู้ที่ยั่งยืนของการจัดการศึกษาในวันนี้ จึงขอชื่นชมและขอบคุณในการวางแผนของผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน
ส่วน นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผอ.โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กล่าวว่า
เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง  ซึ่งโดดเด่นที่สุดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรามีการดำเนินงานตามอัตลักษณ์โรงเรียน คือ นักเรียนเป็นผู้ที่ คิดดี พูดดี ทำดี และต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนพยายามที่จะจัดทักษะชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดฐานการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำความรู้ประสบการณ์นำไปปรับใช้ต่อยอดในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรญกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และดำเนินการตามพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด อารยะเกษตร โคกหนองนาโมเดล ในหลวงรัชการที่10 ซึ่งเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ มีผลของการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ต่อยอดถึงผู้เรียนได้นำความรู้ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัด สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างดี
ครูสุจิลา เจริญขวัญ ครูเชี่ยวชาญ กล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการกับทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศวิถีศึกษา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น จะมีเรื่องของความรัก รักอย่างพอเพียง เด็กของเราสามารถถอดบทเรียนได้ว่ารักอย่างไรถึงจะพอเพียง มีความรู้เรื่องเรื่องการป้องกันตัวเอง เรื่องของ 6 ด้านของเพศวิถีศึกษา ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน  สถิตินักเรียนของโรงพยาบาล นักเรียนของเราไม่มีตั้งครรภ์ในวัยเรียน จึงได้รับโล่ของกรมอนามัยเรื่องของทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน 2 ,3 ,4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือมีความรู้ ทักษะชีวิต การป้องกันตนเอง บูรณาการ คุณธรรม มีความรักตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเห็นคุณค่าตัวเอง คุณค่าครอบครัว ความรักระหว่างวัย เพศตรงข้ามรู้ว่ารักอย่างไรจะทำให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
“พอเพียงในเรื่องของความพอดีให้เวลากับความรักอย่างพอดี ไม่ทุ่มเททั้งหมดที่มีให้แก่คนที่รัก ในปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อได้ง่ายรู้ที่จะป้องกันตนเองมีภูมิคุ้มกันว่าทำอย่างไรถึงจะรักได้อย่างมีความสุข คือมีความรู้ว่าการที่รักแล้วรู้จักป้องกันตนเองรู้จักคุณพ่อ คุณแม่ รักคุณค่าของตนเอง รักเพื่อน รักสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นคุณค่าของความรักรักเช่นเดียวกัน ไม่เฉพาะเพศตรงข้ามของเรื่องของ 4 มิติ ตัวเด็กเองสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของวัตถุไม่ว่าจะเป็นสื่อประกอบการแนะนำเพื่อน ความรู้ที่มีสามารถตกผลึกมาเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคลิปวิดิโอแนะนำการให้คุณค่าของตนเองแนะนำเพื่อนอีกด้วย”ครูสุจิลา กล่าว
ด้าน นายเอกพงษ์ หอมคูณ ประธานสภานักเรียน เล่าว่า ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การพอประมาณ โดยเฉพาะกิจกรรมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมลงมือทำ เช่นกิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” “กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด” ที่ในหลวงได้ชี้แนะให้มีกิจกรรมประมาณนี้ ส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะกิจกรรมเหล่านี้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น รู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒธรรมค่านิยมของความเป็นไทย
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้พัฒนาผู้เรียน จนทำให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง เป็นวิทยากรได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งประถมและมัธยม ผ่านมาแกนนำเยาวชนก้าวย่างอย่างเข้าใจ ได้รับรางวัลทุนพอเพียงรุ่นที่ 5,6 ทุนสยามบรมราชกุมารี เป็นผลจากการบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลโล่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ครูได้รับโล่รางวัล ครูผู้จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาดีเด่น ระดับ สพฐ. ทั้งหมดทั้งมวล คือการให้คุณค่าของชีวิตของตนเองภายใต้ความพอเพียงและพอดี //
Channel News Thailand  “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ติดต่อโฆษณาได้ที่ หมายเลข 0849822409

ข่าวที่เกี่ยวข้อง