ศรีสะเกษเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ด้วยเทคโนโลยี

ศรีสะเกษ-“วัฒนา”ผวจ.ศรีสะเกษร่วมกับสวทช.และบริษัทโอสถสภา ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอศรีรัตนะ ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบริษัทโอสถสภา ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอศรีรัตนะ ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : สมุนไพร

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) แผนงานการขับเคลื่อน ดังนี้
1. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับวัตถุดิบอาหารไทยตลอดห่วงโซ่ ให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม ได้คุณภาพมาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมและสุขภาพ
4. ยกระดับการสร้างแบรนด์อาหารไทย เครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
5. พัฒนาตลาดกลางในพื้นที่และเชื่อมโยงตลาดระดับสากล

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนโดย สวทช. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และบริษัทโอสถสภา ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาในการผลิต ในการให้ความรู้และคำแนะนำในการบริหารจัดการ ดังนี้

– แปลงขมิ้นชัน นางทองพูล มากพลู ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษคณะสวทช. โอสถสภา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องสมุนไพรขมิ้น เพื่อต่อยอด
-ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ของโรงพยาบาลห้วยทับทัน
– แปลงฟ้าทะลายโจร (organic Thailand) และมะขามป้อม ของนายประจักษ์ ขันติวงษ์ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อม แบบออแกนิค ซึ่งมีปริมาณผลผลิตฟ้าทะลายโจร จำหน่ายผลผลิตแบบสด 300-900 กิโลกรัมต่อปี ราคาที่จำหน่าย 25-30 บาท ต่อกิโลกรัม
– แปลงสมุนไพร ไพล ขมิ้นชัน และขิงกินใบ ของนายถนัด หาญศึก เกษตรกรบ้านตาแบน ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปลูกแบบผสมผสานแซมตามที่ว่างระหว่างต้นผลไม้ เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยมี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอห้วยทับทัน นายอำเภอปรางค์กู่ นายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. สมาชิกกลุ่มทอผ้า เข้าร่วม

เสนาะ วรรักษ/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง