ยกสินค้า17จังหวัดภาคเหนือมาไว้ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการจัดงาน “Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการจัดงาน “Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าหัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ คงความเป็นอัตลักษณ์และรักษาคุณค่าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของภาคเหนือ

ด้วยภาคเหนือมีจุดเด่นด้านการเป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมและงานศิลปะ หลายแขนง สืบเนื่องด้วยคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและความมีคุณค่าเชิงศิลปะซึ่งแสดงอยู่ในผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กลุ่มการออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป ผ้าทอ เครื่องเงิน เครื่องเขิน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง กลุ่มงานหัตถกรรมฝีมือ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรไทย ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายหลักในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งจำหน่ายหลักและเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในฐานะเมืองแห่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO’s Creative City Network สาขา Crafts and Folk Art)

อีกทั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรมตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้

การจัดงานภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative is More) โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 20 รายการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบ Pop-up Store ของผู้ประกอบการ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 40 แบรนด์ การจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะช่างฝีมือ และตัวตน (Identity) ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญา (Workshop & DIY)

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงานกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยนักออกแบบ เพื่อแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)นอกจากนี้ยังได้รับชม มินิแฟชั่นโชว์ Northern Creative Festival สุดยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์ นำโดย น้องเมย์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทยประจำปี 2563 อีก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง