ผู้ว่าฯโคราชสั่งทุกหน่วยงานทำงานที่บ้าน-โรงเรียนทุกแห่งเรียนออนไลน์

นครราชสีมา –ผู้ว่าฯโคราชออกมาตรการด่วน ถึงทุกหน่วยงานให้ Work From Home และโรงเรียนทุกแห่งให้พิจารณาเรียนออนไลน์ ป้องกันโอมิครอนระบาดหลังปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอ เพื่อให้ยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หวั่นเชื้อโอไมครอนระบาดหนักหลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ใน 2 ข้อ ได้แก่

1.ให้พิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน หรือ Work From Home ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการประชาชน ตามในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธ.ค.64

2.ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้ว อาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

นอกจากนี้ในส่วนของสถานศึกษา หรือโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ก็ขอให้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง หากพบมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้สถานศึกษาหรือโรงเรียน พิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล เช่น ออนแอร์ ออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนดีมานด์ ได้ตามความเหมาะสม.

Related posts