บอร์ด ป.ป.ส. ประชุม เร่งหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับทั่วประเทศ เรียนรู้แนวทางยึดทรัพย์ รับแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่

บอร์ด ป.ป.ส. ประชุม เร่งห...