ชัยภูมิ -นายอำเภอลงพื้นที่ลงเรือลุยน้ำเยี่ยมพี่น้องประชาชน พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัย ติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่

ชัยภูมิ -นายอำเภอลงพื้นที่ลงเรือลุยน้ำเยี่ยมพี่น้องประชาชน พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่

อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำมหาศาลในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี ลำน้ำสาขา รวมถึงแม่น้ำชีไหลผ่านตัวอำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งก่อนหน้านี้มวลน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน จนกระทั่งล่าสุด วันนี้บ้านเรือนประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบ ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางหน่วยงานลงพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือให้ทันท่วงที

26 กันยายน 2564 ที่อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นายสุวิทย์  ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในหลายหมู่บ้าน เบื้องต้นพบพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด 6 ตำบล 88 หมู่บ้าน.บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังได้รับผลกระทบ ข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 95 ครัวเรือน(แต่ยังสามารถอยู่อาศัยได้ ทาง อปท.สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับสูบน้ำที่ท่วมขัง และสนับสนุนกระสอบทรายแล้ว)

วัดถูกน้ำท่วม จำนวน 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย (อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล) ถนน จำนวน 2 สาย ได้แก่  ถนนลาดยางสายบ้านโนนน้อย ต.ลุ่มลำชี – บ้านวังก้านเหลือง อ.เมืองชัยภูมิ  อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ น้ำท่วมผิวจราจร ระยะทางประมาณ 800 ม. น้ำท่วมสูงประมาณ 50 -60 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้  และที่ ถนนลาดยางสายบ้านหางเรียง ม.8 – บ้านป่าไม้แดง ม.7. ต.ลุ่มลำชี น้ำท่วมผิวจราจร ระยะทางประมาณ 100 ม. ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้

 

สถานการณ์ในแม่น้ำชี ในพื้นที่และลำห้วยสำคัญในพื้นที่จุดวัดน้ำชีสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านชีบน หมู่ 6 ต.ภูแลนคา ระดับน้ำชีขึ้นสูงอยู่ที่ระดับ 11.25 เมตร เพิ่มขึ้น 15 ซ.ม.น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร  จุดวัดน้ำชีสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ หมู่ 1 ต.ชีบน ระดับน้ำชีสูงอยู่ที่ 11.83 เมตร เพิ่มขึ้น 28 ซ.ม.น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร  จุดวัดน้ำชีสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย หมู่ 16 ต.ตลาดแร้ง ระดับน้ำชีสูงอยู่ที่ 11.40 เมตร เพิ่มขึ้น 25 ซ.ม.น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร  จุดวัดน้ำชีสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านโนนโก หมู่ 10 ต.บ้านเขว้า ระดับน้ำชีสูงอยู่ที่ 11.63 เมตร เพิ่มขึ้น 10 ซ.ม.น้ำจากลำห้วยชีลอง ปริมาณน้ำล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน รวม 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน ในเขต ต.ตลาดแร้ง ได้แก่ ม.8,18 รวม 2 หมู่บ้าน น้ำลำห้วยชีลองเอ่อล้นตลิ่งท่วมผิวจราจรภายในหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาได้ บ้านเรือนประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ที่ ต.บ้านเขว้า ได้แก่ ม.3,4,15  รวม 3 หมู่บ้าน ลำห้วยหวายระดับน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง บ้านเรือนประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบ

ที่ ต.ลุ่มลำชี ได้แก่ ม.1,2,4,5,8,9,12,13,14,15,16,17,21,22 รวม 14 หมู่บ้าน ลำน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและน้ำฝนท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนแต่ยังคงอาศัยอยู่ได้ ข้อมูลเบื้องต้น  120  ราย ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รวมไปถึงจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด ได้แก่ บ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี  น้ำชีเริ่มล้นตลิ่ง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มวลน้ำชีเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและวัดของหมู่บ้าน และที่บ้านโนนน้อย หมู่ 4 ต.ลุ่มลำชี น้ำชีเริ่มล้นตลิ่ง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มวลน้ำชีเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน  บ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง หมู่ 13 ต.ลุ่มลำชี น้ำชีเริ่มล้นตลิ่ง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มวลน้ำชีเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน  บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 ต.ลุ่มลำชี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเส้นทางภายในผหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มวลน้ำชีเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน

.การป้องกันและแก้ไขปัญหาของอำเภอบ้านเขว้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการยังประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตร ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มฝั่งล้ำน้ำชี ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่อง ให้เตรียมการขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูง หากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง  พร้อมเฝ้าระวังกรณีเกิดเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำ   ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดกระสอบทราย ทราย จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง เรือท้องแบน เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีมีสถานการณ์ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจัดคณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร.ตรวจสอบพนังกั้นลำน้ำชี ถนนเส้นทางสัญจรสายหลัก สายรองในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำท่วมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำข้อมูลจากทางอำเภอและส่วนราชการอย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินของราษฎร ขอให้รายงานนายอำเภอบ้านเขว้า หรือปลัดอำเภอ  ทราบทางโทรศัพท์โดยทันที นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิก อสง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี และพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านเขว้าทั้งหมดต่อไป ///

ข่าว : นที  นิลกลัด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชัยภูมิ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง