สศศ. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี “จัดทำร่างหลักสูตรทักษะชีวิต เพื่อเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

สศศ. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี “จัดทำร่างหลักสูตรทักษะชีวิต (Life Skills) สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การจัดทำร่างหลักสูตรทักษะชีวิต (Life Skills) สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (สำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส)

และโรงเรียนกลุ่มเฉพาะความพิการ (สำหรับกลุ่มเด็กพิการ) ที่มีต่อหลักสูตรทักษะชีวิต เพื่อนำความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตที่เหมาะสม โดยได้จัดให้มีเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน พ.ศ.2567 โดยร่างหลักสูตรดังกล่าวจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง