มาซาร์ส เปิดให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจต้องการผนวกแนวคิดด้าน ESG ประเมินมูลค่าธุรกิจ

เพื่อเป็นการตอบสนองและรองรับความต้องการของธุรกิจที่เริ่มมีการรับรู้ถึงผลกระทบในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนที่อาจส่งต่อการประเมินมูลค่าธุรกิจ มาซาร์ส บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก พร้อมนำเสนอบริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล (ESG) ลงในกระบวนการประเมินมูลค่าธุรกิจ โดยบริการนี้ สามารถปรับให้เข้ากับองค์กรธุรกิจขนาดต่างๆ รวมถึงสตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความกังวลอยู่ว่าเรื่องสภาพการณ์ทางธุรกิจกำลังเปลี่ยนทิศทาง และประเด็นเรื่องของความยั่งยืนนั้นเริ่มส่งจะผลกระทบมากขึ้นต่อการประเมินมูลค่ากิจการและมูลค่าของธุรกิจโดยรวม

หลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร หรือ ESG ที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนไปจนถึงหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเงินขององค์กรธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา ประเด็นเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน ความสำคัญของการใช้แนวคิด ESG ในการทำธุรกิจได้ขยายขอบเขตออกไปกว้างกว่าเดิม โดยเริ่มส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs ด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัทมาซาร์สเองก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะแนะนำให้ลูกค้าองค์กรได้รวมเอาประเด็นด้าน ESG มาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้การประเมินมูลค่าของธุรกิจ เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น

“มาซาร์สเข้าใจดีว่าธุรกิจแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีความเสี่ยงและโอกาสจากการนำประเด็นด้าน ESG ที่เป็นประเด็นเฉพาะของธุรกิจประเภทนั้นๆ” นาย ประเสนจิต จักรบอร์ตี, หุ้นส่วนและที่ปรึกษาทางการเงินของมาซาร์ส กล่าว

“บริการให้คำปรึกษาของเราจึงใส่ใจในการประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัย ESG ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าวิธีการประเมินมูลค่าของเราจะสอดคล้องเหมาะสมกับโมเดลธุรกิจและเป้าหมายของแต่ละองค์กร”

การนำประเด็นเรื่อง ESG มาใส่ไว้ในกระบวนการประเมินมูลค่าธุรกิจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน ด้วยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทนี้ องค์กรจะสามารถทำความเข้าใจได้ว่าธุรกิจของตนเองนั้นมีความเสี่ยงด้าน ESG อย่างไรบ้างและมีโอกาสที่ได้จะรับผลกระทบต่อการประเมินเรื่องกระแสเงินสดอย่างไร ด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคิดลดกระแสเงินสด Discounted Cash Flow (DCF) เพื่อดูมูลค่าขององค์กร ที่ต้องมีการจัดการกับข้อมูลเรื่อง ESG นั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก มาซาร์สจึงมุ่งเน้นในการจัดหาเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นให้กับองค์กรธุรกิจเพื่อจัดการกับความซับซ้อนในการประเมินมูลค่าด้านความยั่งยืนเหล่านี้

“เราอยากเชิญชวนให้ทุกองค์กรธุรกิจที่สนใจมาหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมีประเด็นเรื่องของ ESG มาเป็นส่วนหนึ่งด้วย” นางสาวสุริฉาย แซ่เอียด ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินของมาซาร์ส กล่าว
“ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจอย่างเต็มที่ หลังจากที่มีการเสริมประเด็นด้าน ESG ไว้ในการดำเนินกิจการขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโดได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”

บริการที่ปรึกษาของมาซาร์สนั้น จึงเป็นส่วนที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ธุรกิจที่ต้องการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งยังต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างเรื่องของความยั่งยืนและความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างดี การยอมรับปัจจัยพิจารณาเรื่อง ESG เข้าไว้ในกระบวนการประเมินมูลค่าธุรกิจขององค์กร ธุรกิจไม่เพียงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด แต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นได้มากขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง