กรมบัญชีกลางประเมิน DAD ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดี

ปลื้ม..กรมบัญชีกลาง ประเมิน DAD ขึ้นแท่นหน่วยงานระดับดีภาครัฐ รับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2566

ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development มอบหมาย นางสาวอัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม Galleria ชั้น 1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผลการประเมิน DAD ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นผลักดันงานตรวจสอบภายในขององค์กร ซึ่งเป็นกลไกในการเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล จึงสามารถให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาในกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กระบวนการควบคุมภายใน (Control) และกระบวนการกำกับดูแล (Governance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงและรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง จึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่ดีของ DAD

ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร คือกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณารับรองผลการประเมิน เพื่อพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงบริบทของประเทศ และสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงานหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของ DAD ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง