ตากลุยส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจรับนโยบายรัฐบาล

ตาก- ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) จังหวัดตาก สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ร่วมกันประชุมผ่านระบบ Video Conferenceที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และอัตราผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคตในการเปิดสถานที่ และการดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ต่อเนื่อง และยั่งยืน

โดยที่ประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงาน

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) จังหวัดตาก สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจากนโยบายเปิดประเทศ 120 วัน ของรัฐบาล แบ่งจังหวัดต่างๆออกเป็นพื้นที่นำร่องใน 3 ระยะ โดยจังหวัดตากอยู่ในจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 3 (1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป) ตามเกณฑ์กำหนดพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เฟส 1 ของจังหวัดตาก ได้แก่ ตลาดริมเมย น้ำตกทีลอซู เขื่อนภูมิพล และวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการในส่วนของมาตรการความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการประชุมติดตามผล และจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง