กอ.รมน.น่านหนุน”น้ำพางโมเดล”เปลี่ยนผลิตพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศน์

น่าน – กอ.รมน.น่าน จับมือ เครือ CP หนุน “น้ำพางโมเดล” เปลี่ยนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศน์ นำร่องในพื้นที่ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม

พันเอก นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการน้ำพางโมเดลในพื้นที่ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการเชื่อมโยงแผนแบบบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ แปลงต้นแบบของโครงการและวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว แต่เดิมราษฎรใช้ประกอบอาชีพทำไร่หมุนเวียน มีการปลูกข้าวโพดเป็นหลัก ทำให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม เกิดปัญหาภาวะหมอกควันจากการเผ่าไร่ข้าวโพด และพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย

โดยกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้ประสานงานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวข้อง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและออกแบบการพัฒนาและจัดกสนที่ดินและทรัพยากรให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มีเป้าหมายเปลี่ยนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศน์โดยการปลูกมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ โกโก้ ปาล์ม ถั่วดาวอินคาและผักสวนครัวเป็นต้น

และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำพาง เพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิกและนำผลผลิตมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการจ้างงาน สร้างป่า สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง