ธวัชชัย ผู้ว่าฯชลบุรี ประธานเปิดงานสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแห่เทียนพรรษา จึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ขึ้น ในกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การถวายเทียนพรรษา เป็นต้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งโบราณประเพณีและศาสนาพิธีของชาวพุทธ เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนของจังหวัดชลบุรีให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนได้ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันเรื่อยมา แต่เดิมพุทธศาสนิกชน จะใช้ขี้ผึ้งในการทำเทียน ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆ โดยมีการมัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ และจัดขบวนนำไปถวายวัด การรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อถวายแก่พระสงฆ์เพื่อจุดบูชาตามอารามและเพื่อถวายให้พระสงฆ์สามเณรนำไปจุดเพื่ออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจำพรรษา ต่อมาในการทำเทียนนั้นเริ่มมีการพัฒนา

โดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วม ซึ่งจะนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆ แม้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย แต่ยังมีการสืบทอดรักษาประเพณีโบราณนี้ไว้ แสดงถึงความสวยงามของศิลปะการแกะสลักเทียนและความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง