“อุดรธานีพร้อม” เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569

 

“อุดรธานีพร้อม” เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  จังหวัดอุดรธานี นำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการอีก 17 หน่วยงาน  ในงานประชุม พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี ปี 2569 และจังหวัดนครราชสีมา ปี 2572 เวลา 13.30 – 17.30 น.  (การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting)  ซึ่งกล่าวต้อนรับโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท่านได้กล่าวถึงคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนี้ท่านได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมของจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เป็นลำดับแรก  ซึ่งนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ งานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569  ว่า “อุดรธานี เป็นเมืองมีความพร้อมในการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569 เป็นความท้าทาย เพื่อพลิกโฉมหน้าอีสาน ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคอีสาน ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยใช้งานเทศกาลระดับนานาชาติ หรือ Festival economy โดยจุดแข็งของจังหวัดอุดรธานี นั้นคือ การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจ ผลักดันการพัฒนาภาคอีสานให้ก้าวไกล เราจะร่วมสร้างอุดรธานี ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในมุมมองใหม่ที่เขียวขจี กับ Theme “Harmony of Life  : วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ”
การประชุมในครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 อำเภอเมืองอุดรธานี  คณะทำงานขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก ได้ร่วมกันเนรมิตห้องประชุมให้เสมือนกันอยู่ในสถานที่จัดงาน  ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ งามตาด้วยชุดทีมสีส้มและสรเขียว  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ท่าน ได้แก่ นำโดยผู้ที่ตอบคำถาม 5 ท่าน ดังนี้ 1) นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2) นายวิเชียร  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3) นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี 4) นาย สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ 5) พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อมด้วยผู้เข้าประชุมปี 16 ท่านจากทุกภาคส่วน ดังนี้  1)นายจำรัส  กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2) นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3) นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 4) นางขนิษฐา  โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  5) ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี 6) นายจำรัส  นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี 7) นายนพดล  มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี 8) นายธีรวัฒน์  สนิทชน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 9) นายสามารถ  สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี 10) นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 11) ดร.พนา ดุลยพัชร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12) รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดอุดรธานี 13) นายธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 14) นายกิจธนะ  ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 15) นายศักดา  เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ 16) นางสุมลพร  อุดสัย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน (สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี)
การนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 ในครั้งนี้ อุดรธานี พร้อมมากตามคอนเซ็ปต์ A B C D ซึ่ง A คือความพร้อมในการเดินทางมาอุดร เราพร้อมทั้งบก เรือ อากาศ งานนี้ จะเปิดโลกให้คนอีสานเข้ามา และเปิดเส้นเชื่อมจีนและลาวเข้าไทย เป็นการเปิดประตูอีสาน ที่ไม่ใช่แค่ปากทางแต่จะเป็นหน้าด่านของการเข้ามาสัมผัสประเทศไทยในทุกมิติ ท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเชื่อมสัมพันธไมตรีในกลุ่ม GMS  สำหรับ B คือโอกาสธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ เพิ่มโอกาสการลงทุน  C คือ ชุมชน จัดงานเพื่อคนอุดร และชาวอีสาน เราจะเอาทุนวัฒธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ พืชพื้นบ้านที่คนไม่รู้จัก เอามาให้ชาวโลกได้รู้คุณค่าแห่งสวนอีสาน และ D คือความหลากหลาย เราขายความชุ่มน้ำ คู่แผ่นดิน ซึ่งคนนอกอุดร ไม่เคยรู้จัก แต่เป็นความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นที่ที่มีเฉพาะของหนองแด
จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อม ด้วยสถานที่จัดงาน “หนองแด” พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่  เป็นพื้นน้ำ 400 ไร่ และพื้นบกกว่า 600 ไร่ หากเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 เราจะเนรมิตหนองแด  ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุด เป็นปอดของคนอีสาน จังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี  ร่วมแสดงว่าพร้อมในการนำเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569  “อุดร พร้อม”
#จังหวัดอุดรธานี #อุดรธานี #อบจ.อุดรธานี #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี #ท้องถิ่นอุดรธานี #ข่าวอุดรธานี #Udonthani
———————————————–

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment