เหล่ากาชาดชลบุรีลงพื้นที่เยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเด็กนักเรียนอำเภอเกาะจันทร์

ชลบุรี-“ประภัสรา ศรีทอง”นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเด็กนักเรียนอำเภอเกาะจันทร์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล ผอ.กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามการประเมินผล ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อ.เกาะจันทร์ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมและนิเทศโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษา โดยมีนายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอเกาะจันทร์ร่วมลงพื้นที่

จากนั้นเวลา 13.30 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งคณะได้ลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.ศรีราชา พร้อมทั้งได้เยี่ยมเด็กนักเรียน พร้อมทั้งของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตามกลุ่มเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้จังหวัดชลบุรีมีตัวเลขเป็นศูนย์ สำหรับเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

สำหรับการมาติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด

ด้านนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่า โครงนี้ฯ สามารถดำเนินการและขยายผล เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการให้และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยหลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจะได้จัดเตรียมแนวทางการส่งเสริมเด็กที่มีปัญหาทางการ พูดอ่านเขียน

Related posts