รมว.ยุติธรรมสั่งยกเลิกบัตรป.ป.ส.กว่า7พันราย เหตุไม่มีผลงาน-ใช้อำนาจไม่เหมาะสม

ป.ป.ส.ประกาศยกเลิกบัตรเจ้าพนักงานกว่า 7,000 ราย เหตุไม่ปรากฏผลปฏิบัติงาน ใช้อำนาจไม่เหมาะสม เกษียณอายุ เสียชีวิต และโยกย้ายพ้นหน้าที่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) ว่า มีการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.กว่า 7,000 รายใน 4 กรณี คือ

1.บัตรของบุคคลที่ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน ในการใช้อำนาจตามบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

2.บัตรป.ป.สของบุคคลที่ปรากฏผลการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545

3.บัตรป.ป.ส ของเจ้าหน้าที่ จากเหตุเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ไม่ต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน เกินกว่า 6 เดือน

4.บัตรป.ป.ส จากการโยกย้ายพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันที่9 ธ.ค.นี้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 จะมีผลบังคับใช้ และมีผลให้ อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการดำเนินคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ

ดังนั้นป.ป.ส. ต้องเตรียมการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่ม ทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามกฎหมายใหม่ โดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ยังคงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ซึ่งป.ป.ส และหน่วยงานต้งสังกัดจะต้องพิจารณาร่วมกันในการอบรมพัฒนาและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามกฎหมายใหม่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง