ชัยภูมิ-จัดพิธีรับเงินพระราชทาน แก่สถานศึกษาที่ใช้เป็น รพ.สนาม

 

ชัยภูมิ-จัดพิธีรับเงินพระราชทาน แก่สถานศึกษาที่ใช้เป็น รพ.สนาม

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ทรงพระราชทางเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน (371,930บาท) ,สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน (96,300บาท) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 1 โรงเรียน (237,200 บาท) รวมเงินพระราชทานทั้งสิ้น 705,430 บาท

 

 

วันนี้ (5 พย 64) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายราชันย์ ซุ้นซั้ว รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพีธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 50 คนพร้อมรับชมวีดีทัศน์ของสถานศึกษาที่ได้รับเงินทุนพระราชทาน หลังจากนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง3 เขตพื้นที่ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ได้ให้ความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้

ซึ่งพิธีเปิด นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (สพป.ชัยภูมิ เขต1) ในนามประธานจัดพิธีได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดพิธีรับเงินพระราชทานในครั้งนี้ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียน การสอน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนด และการอนุมัติจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายขอให้สถานศึกษาส่งคืนให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งคืนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รอง ผวจ.ชัยภูมิ ประธานในพีธีได้เปิดกรวย เทียนแพ และเบิกตัวแทนผู้รับเงินพระราชทานฯ ตามลำดับทั้ง 12 โรงเรียน ก่อนเสร็จพิธี ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับมอบเงินพระราชทานฯและผู้เข้าร่วมงานพิธี และถ่ายภาพร่วมกันและยังคงปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย.64กลุ่มเสี่ยงรับการตรวจ PCR 698 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 32 ราย รวดยอดสะสม 11,783 ราย

ล่าสุด นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.. 2564 ทางโรงเรียนในสังกัดได้ขออนุญาตทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ เปิดเรียนแบบออนไซต์หรือมาเรียนในห้องทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ต่อมาได้ประกาศปิดเรียนจำนวน 1 โรงเรียน เนื่องจากในชุมชนมีผู้ติดเชื้อดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันจึงได้ให้นักเรียนเข้าเรียนแบบออนไลน์ไปก่อนจนกว่าทางคณะกรรมการฯจะอนุญาตให้ทำการเปิดเรียนในห้องได้ต่อไป

ส่วน นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้กล่าวว่า โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ได้ประกาศเปิดเรียนแบบออนไลน์ครบทั้ง 37 โรงเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากทางผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทำการประเมินก่อนเปิดเรียนได้ประเมินร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังคงเห็นว่าในเขตบริการยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้โรงเรียนทำการเปิดเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน แล้วให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความพร้อมขออนุญาตเพื่อให้คณะกรรมการฯเข้าไปตรวจสอบและอนุญาตการเรียนแบบออนไซต์หรือเรียนในห้องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดเรียนแบบออนไซต์ หรือเรียนในห้องเรียนได้บางโรงเรียนในวันที่ 15 พ.ย.2564 และ 22 พ.ย 2564 หรืออาจเปิดพร้อมกันได้ หากมีความพร้อมตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนด.

 

CNT:ch-newsthailad

“พื้นที่ข่าวทั่วไทยออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง