แม่สอดลุยผลิตกระแสไฟฟ้าขาดเล็กจากขยะมูลฝอยชุมชนแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

ตาก – นอภ.แม่สอด- นายก.ทน.แม่สอดเปิดป้าย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน -บริหารจัดการและกำจัดขยะ ผลิตกระแสไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จากขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อบริหารจัดการและกำจัดขยะของเทศบาลนครแม่สอด โดยการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้ขยะมูลฝอยชุมชนืเป็นเชื้อเพลิง

ซึ่งเป็นโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่มีขนาดเล็กกำลังผลิต 6 เมกะวัตต์ ณ.บริเวณโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ในนามบริษัทคลีนแพลนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ที่ดำเนินการกับเทศบาลนครแม่สอด

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในท้องถิ่นและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาว อ.แม่สอดได้รับทราบถึงแผนงานการก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงกันยายน 2556 ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครแม่สอดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทางบริษัทคลีนแพลยนิ่ง จำกัด และเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมมือกัน เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และนับว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของประเทศ โดยทางรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมหรือขยะเก่าตกต้าง โดยการจัดการกำจัดขยะ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

สำหรับโครงการนี้ จะเป็นการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างเตาเผาขยะ แบบไร้มลภาวะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะทำให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างในพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง