นายกเล็กเมืองนราฯยกย่องผอ.ร.ร. เทศบาล 3 ผู้บริหารดีนำเด็กเป็นพลังอนาคตชาติ

นราธิวาส-นายกเล็กเทศบาลเมืองนราฯต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 3 เผย ผู้บริหารดี จะนำสู่การเด็กเรียนรู้การศึกษาพัฒนา เป็นพลังอนาคตชาติ

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เป็นประธาน ต้อนรับ น.ส. เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ. ร.ร. เทศบาล 3 (บ้านยะกัง) คนใหม่ โดย นายนิอาดีบ บินนิมุ ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร. เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) คณะผู้เทศบาล ครู อาจารย์ และนักเรียน ชาวชุมชนยะกัง ร่วมกิจกรรมและต้อนรับ ภายใต้มาตราการป้องกัน โรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประวัติ ผู้อำนวยการ ได้ผ่านงานวิชาการบริหารโรงเรียน จนได้รับรางวัล ดีเด่นมาแล้วหลายครั้ง และได้พัฒนาโรงเรียนให้มิบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียนรู้ผลงานดังกล่าวเป็นที่ยืนยันว่าท่านเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพซึ่งทุกฝ่ายคาดหวังว่าผู้อำนวยการคนใหม่จะนำพวกเราไปสู่ความก้าวหน้าและพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเทศบาล 3

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้กล่าวว่า ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน มิเช่นนั้นจะถูกทิ้งให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวในการบริหารองค์การนั้น ๆเพราะความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการที่จะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน

ผู้บริหารนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา คำว่า “ผู้บริหาร ”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึงบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักบริหารการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความคาดหวังต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คือการเป็น “ผู้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ”นั่นเองการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหาร สถานศึกษามืออาชีพ”ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน

และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง