ชัยภูมิ คว้า 3 รางวัล จากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะเข้ารับมอบโล่รางวัล พร้อมด้วย นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ และนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ และนายเกษมสุข กันชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขัยภูมิ เข้ารับมอบโล่รางวัล”โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC และกิจกรรม นิทรรศการฯ ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยกำหนดระยะเวลาการสะสมแคลอรี่ วันที่ 28 กรกฎาคม- 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่
..จากกระทรวงมหาดไทย “จังหวัด” ที่ได้คะแนนสูงสุด ด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 2

..จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารางวัลโล่เกียรติยศ “จังหวัด” ที่จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมออกกำลังกาย ผ่านแอปพลิเคชัน “Calories Credit Challenge (CCC)” ประเภทจังหวัดอื่นๆ 61 จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองกีฬา ได้รับรางวัล “จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด” อันดับที่ 2 และประเภท “จำนวนแคลอรีสะสมสูงสุด” อันดับที่ 2

โดย ผู้ว่าฯโสภณ สุวรรณรัตน์ จะนำการทำกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบนี้ให้เกิดเป็น “กิจวัตร” ของคนชัยภูมิต่อไป เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีสถานที่ในการรองรับการออกกำลังกายค่อนข้างหลากหลาย และการออกกำลังกายจะเป็นต้นทุนในทางอ้อมที่จะทำให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ต้องไปรักษาที่ปลายเหตุในสถานพยาบาลต่างๆ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลด้วยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง