ป.ป.ส. ต้อนรับ คณะผู้แทน UNODC เยี่ยมชมวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ

ป.ป.ส. ต้อนรับ คณะผู้แทน UNODC
เยี่ยมชมวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงการเข้ามาศึกษางานยาเสพติด ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) และ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นำโดย นายเจเรมี ดักลาส (Mr.Jeremy Douglas) ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในห้วงวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565

โดยนายวิชัย ไชยมงคล ลปส. ได้มอบหมายให้ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) และศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศป.มข.) ร่วมต้อนรับคณะ UNODC จำนวน 85 ราย ซึ่งได้ศึกษาดูงานสถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการประจำปี และ เข้าเยี่ยมชมหอฝิ่นอุทยานแห่งชาติสามเหลี่ยมทองคำ และ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Nacotics Control College)

โดยผู้แทน วปส. และศป.มข. ได้ร่วมบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พัฒนาการและความท้าทายที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดน ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าของการพัฒนา วปส. ร่วมด้วย นายเจเรมี ดักลาส ยังได้เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนจาก UNODC โดยมีนายสำเริง ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ นายโชติพันธ์ จุลเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภ.5 เป็นผู้แทนรับ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาลัยป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส.

(Support to ONCB’s International Nacotics Control College) จำนวน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนานาชาติ ซึ่งจะรวบรวมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติดจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของ รมว.ยธ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ได้มอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. แสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา UNODC ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง ป.ป.ส. และ UNODC ต่างเห็นพ้องในทิศทางใหม่ที่ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ไขตสถานการณ์ยาเสพติด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจัดตั้ง วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.)

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ เกิดการแชร์ข้อมูล ขบวนการค้ายาเสพติด การขนยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศให้เท่าทันขบวนการค้ายาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการลักลอบกระทำผิด ซึ่งตนขอขอบคุณ UNODC ที่ให้การสนับสนุน และร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ด้วยดีมาโดยตลอด โดย สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเต็มที่เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง