ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรฯ-วัดเบญจมบพิตรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรฯ -วัดเบญจมบพิตรฯ

เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 30 ต.ค.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

เมื่อเสด็จถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงคม

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตรภูมิพล สหัสสทิวัสรัชการีปัณณสวรรษศรีอุภัยมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงคม ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธวิโลกนญาณบพิตร สิริกิติธรรมโสตถิมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงคม เสด็จลงจากฐานชุกชี โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายพระวิสูตรทองหน้าพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ทรงกราบ จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงคม ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังตำหนักเพ็ชร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์”

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยื่นพระหัตถ์เหนือแท่นพิธีเปิดนิทรรศการ “พระมหาสมณานุสรณ์” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์พระราชดำรัส ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ ต่อมาสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระเถระ 4 รูป ประกอบด้วย พระธรรมวิสุทธาจารย์ พระธรรมวชิรญาณ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ และพระเทพวชิรมุนี ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อเสด็จถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม จากนั้นทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายของที่ระลึก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายธเนศ อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนางสาวศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน 6 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางห้ามมาร พระพุทธรูปปางนาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ เสด็จฯ กลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง