สมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง

ตาก-สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อรับฟังความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ สำหรับนำรวบรวมและดำเนินการตามกลไกของกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทอเรส ภูแก้ว เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 หัวหน้าคณะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายชลิต แก้วจินดา พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายทรงเดช เสมอคำ นายเฉลียว เกาะแก้ว ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และนายจัตุรงค์ เสริมสุข รวมทั้ง นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ สำหรับนำรวบรวมและดำเนินการตามกลไกของกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ ไชยมณี นายอำเภอสามเงา นายวรเศรษฐ์ ทิอุด กำนันตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ คณะของสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ ในอำเภอสามเงา เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ,เส้นทางคมนาคมในตำบลบ้านนา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า มีเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วย และการบริการของรัฐที่ไม่สะดวก ,แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และช่องทางการตลาด ปัญหาเรื่องน้ำในแม่น้ำปิง ที่มีตะกอนทรายมาก ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ เนื่องจากมีความลาดชันสูง ขณะที่แม่น้ำวัง ในหน้าแล้งมีแต่ทราย ไม่มีน้ำ ส่วนในฤดูฝน มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพืชผล และบ้านเรือนของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา ยังได้นำเสนอการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ประชาชนในพื้นที่ เช่น การส่งเสริมเมืองปศุสัตว์ เลี้ยงวัวในพื้นที่ 100,000 ตัว ในปี 2565 ,การก่อสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์ กำลังผลิต 10,000 ตัน/ปี ,สร้างโรงไฟฟ้าชุมชน (Bio Gas) ขนาด 3 เมกะวัตต์ 1 โรง ,การสร้างอาชีพและรายได้ให้ทุกครอบครัว โดยปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ 25 ชนิด ในพื้นที่ 30,000 ไร่ ,การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสามเงา รองรับนักท่องเที่ยว ปีละ 1,000,000 คน ทุกปี และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนใน 287 ครัวเรือน ด้วย

หลังจากนั้น คณะของสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชม ศึกษาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ตำบลยกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และปรับปรุงบำรุงดิน การเลี้ยงโค และการผลิตพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ ต้นน้ำ และป่าไม้ การปลูกไม้ผล การทำไร่ผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และการลดต้นทุนทางการเกษตร ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) เป็นการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 รวมทั้งเป็นการปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 ที่บัญญัติให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับในวันพรุ่งนี้(30 ต.ค.64) สมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นลำดับถัดไป ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง