ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ ของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย)

 

ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ ของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย)
 23 ก.ย.2564
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่  21 กันยายน 2564
พันเอก ศิวดล ยาคล้าย หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 4 ของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว – ไทย , ไทย – ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์ – จังหวัดหนองคาย)
โดยมี นาวาเอก ราฆพ เทวะประทีป ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย  ผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พันเอก บุนวาน  พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์  หัวหน้าหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนนครหลวงเวียงจันทน์  เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยในที่ประชุมฯ ฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบว่า ได้เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น มีการตรวจตราเรือประมง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการลักลอบขนย้ายยาเสพติดในการนี้ จากการที่ฝ่ายจังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือในการติดตามขยายผล และส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดให้กับฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ จนสามารถจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ผู้ต้องหาชาวลาวได้ จำนวน 9 ราย (ห้วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2564) และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายยาเสพติดและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเต็มขีดความสามารถ และได้มีข้อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
– ซึ่งทางฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ (ลาว) ได้ขอความร่วมมือในการกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง เพื่อการป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดน รวมทั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยฝ่ายจังหวัดหนองคาย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นอย่างเต็มขีดความสามารถ  และในกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารหากมีเหตุการณ์ว่ามีการขนส่งยาเสพติดข้ามพื้นที่ชายแดน หรือมีการตรวจยึดจับกุม ขอให้ฝ่ายจังหวัดหนองคายเร่งรัดในการแจ้งเหตุการณ์ ให้กับฝ่ายลาว ทราบโดยเร่งด่วน โดยฝ่ายจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการส่งข้อมูลให้ในทันทีผ่านทางระบบ Whats App เท่าที่ทำได้ต่อไป และได้ขอความร่วมมือให้ทางฝ่ายจังหวัดหนองคาย ส่งข้อมูลเอกสารทางการ เพื่อการดำเนินคดีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ทางฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ขอรับการสนับสนุนให้กับ ฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ โดยเร็วเพื่อที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายของทางการลาวต่อไป โดยฝ่ายจังหวัดหนองคายจะดำเนินการให้โดยทันที เมื่อได้รับการอนุมัติจากอัยการสูงสุด- – ซึ่งฝ่ายจังหวัดหนองคาย(ไทย)  ได้ขอความร่วมมือบูรณาการกำลังในการสกัดกั้น การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ยินดีเอาใจใส่ให้ความร่วมมือในการ ลาดตระเวนทางบก และทางน้ำ เพิ่มความเข้มงวดกว่าเดิม, เพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนมากขึ้น เพื่อการป้องกันสกัดกั้นอย่างเต็มขีดความสามารถ , ขอความร่วมมือในการติดตามขยายผลเครือข่ายยาเสพติดชาวไทยที่หลบหนีไปยัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ราย โดยฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ยินดีเอาใจใส่ที่จะให้ความร่วมมือในการติดตาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม, รูปภาพ และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรทางการ นำส่งให้ฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ตรวจสอบข้อมูลและขยายผลต่อไป
การประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายจังหวัดหนองคาย มีความยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ในห้วงเดือนธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบต่อไป โดยฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ ยินดีและจะแจ้งผลการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป จากการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ในครั้งนี้  ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดที่ จะเข้ามาในประเทศในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ที่ได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์  0885397430
#กรมทหารราบที่ 13
CNT:ch-newsthailland

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment