ศึกเลือกตั้ง นายก อบต.อำนาจเจริญแข่งขันดุหลังได้เบอร์ออกหาเสียงกันคึกคัก

อำนาจเจริญ-ศึกเลือกตั้ง นายก อบต.อำนาจเจริญแข่งขันดุหลังได้เบอร์ออกหาเสียงกันคึกคัก จับตา”คำแดง” ผู้สมัคร นายก อบต.นาผือหมายเบอร์ 1 มั่นใจคว้านายกฯเพราะทำงานใกลิชดประชาชนมานาน

นายคำแดง โสมขาววัล58 ปี ผู้สมัคร นายก อบต.นาผือหมายเบอร์ 1 กล่าวว่า ตนเกกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505 เกิดที่บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นลูกชายของพ่อตาล โสมขาว คุณแม่ชื่อกรม นามสกุลโสมขาว ประวัติการทำงานของตน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี นายคำแดง โสมขาว มาวันนี้ตนลงสมัคร เลือกตั้งนายก อบต.นาผืออำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 1 มีความมั่นใจมากเพราะอดีตตนเป็นคนทำงานไม่มันักการเมือวอยู่เบื้องหลังเป็นคนตรงไปตรงมามุีความเชื่อมั่นในตนเอวรักประชาชนรักชาวบ้านในความรับผิดชอบของตนเองมีความเสียสละและเห็นใจผู้ด้อยโอกาส

นโยบายเบื้องต้น ครอบครัวมั่งคง ให้ชาวนาผืออยู่สบาย ปรับปรุงปฏิรูปประเพณีปกป้องปลอดภัยประชุม จัดให้มีการประชุมตัวแทนหมู่บ้านข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก 3 เดือน เพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาในการบริหารตำบลนาผือปรับปรุง ประปาหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบลนาผือ แก้ปัญหาแหล่งน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ ภายในหมู่บ้าน แหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านปฏิรูปและพัฒนา ส่งเสริม อาชีพในชุมชนทุกด้าน สวัสดิการจิตอาสา อสม.อภปร.การเกษตรงานฝีมือ ปฏิรูป สินค้า อาหาร และทำการตลาดออนไลน์ประเพณี ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา และศาสนา ประจำหมู่บ้านประจำตำบล และจัดกิจกรรมของ อสม. ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนในทุกๆด้าน เช่น ดนตรี กีฬาอื่นๆเป็นต้นปกป้อง_ปลอดภัย ติดกล้องวงจรเพื่อความปลอดภัยทุกหมู่บ้าน ตามถนนสะอาด ปลอดภัย ไฟสว่างทั่วหมู่บ้าน ครอบครัวมั่นคง ชาวนาผืออยู่สบาย
กลุ่มฮักแพงตำบลนาผือ

นายคำแดง สมขาว กล่าวอีกว่า ตำบลนาผือเป็นตำบลขนาดกลาง ตนเองพร้อมทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลนาผือ ทุก หมู่บ้าน จะให้โอกาสตนในการมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและตนจะทำการส่งสริมค้านการออกกำลังกายและกีฬาทุกเพศทุกวัยการจัดสวัสดีการและสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ แนวทางพัฒนาตำบลภายในระยะเวลา 4 ปี การจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากลให้ดีที่สุดการจัดการเรื่องความสะอาดของถนนภายในบริเวณหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบลก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ เกษตรกรรมให้สะดวกสบาย การ จัดการเรื่องระบบน้ำเสียในทุกหมู่บ้านภายในตำบลให้ดีประชาชนจะไม่ลำบาก การจัดการระบบน้ำประปาที่ให้ใสสะอาดและไหลไม่สะดวก

การจัดการเรื่องไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟส่องสว่างในที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดการบริหารเรื่อง น้ำเพื่อการเกษตรที่ดี การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การแพทย์และการสาชารณสุขป้องกันโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้เจริญก้าวหน้าและรับเรื่องราวร้อวทุกข์ของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความเรียกร้องของชุมชนนั้นๆให้เป็นที่พอใจขอวเสียงข้างมากด้วยความเป็นธรรมจะลักษาการปกครองแบบธรรมมาภิบาลมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาผือที่มีสิทธ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันครับ

ทิพกร หวานอ่อน /อำนาจเจริญ รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง