กยท.หนุนเกษตรกรน่านสร้างอาคารเก็บยางก้อนถ้วย รอขายราคาสูง

น่าน- กยท.หนุนเกษตรกรสร้างอาคารเก็บยางก้อนถ้วย รอขายราคาสูง ตามโครงการชะลอการขายยาง

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่ง ประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดอาคารเก็บผลผลิตยางพารากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท.แก่นนคร ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทย อุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมยางพาราก้อนถ้วยของกลุ่มสมาชิก ไว้รอขายในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาที่สูง

โดยมี นายไสว นารีผล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ และนายศุภชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และ นางสาวอรอนงค์ อารินวงศ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.แก่นนคร พร้อมด้วย สมาชิกฯ ให้การต้อนรับ

นายไสว นารีผล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกยท.แก่นนครเป็นสถาบันเกษตรกร ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2559 โดยตลอดระยะเวลาที่จัดตั้งกลุ่มได้รับการกำกับดูแลและสนับสนุนด้านต่างๆจากการยางแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางตามเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางกลุ่มให้ความสนใจโครงการชะลอการขายยาง ที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษายางก้อนถ้วยแล้วจำหน่ายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น แต่เนื่องจากกลุ่มยังขาดอาคารเก็บรวบรวมผลผลิตยางพาราเพื่อใช้เก็บยางก้อนถ้วยที่จะเข้าร่วมโครงการ และได้ขอรับเงินอุดหนุนจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 800,000 บาท

และทางกลุ่มสมทบอีกจำนวน 311,525.20 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,111,525.20 บาท ทำการก่อสร้างอาคารขนาด 250 ตารางเมตร สามารถรองรับยางก้อนถ้วยได้มากถึง 1,130 ตัน ทำให้กลุ่มเกษตรชาวสวนยาง กยท.แก่นนคร มีสถานที่เก็บยางเพิ่มขึ้น สามารถเก็บยางได้เป็นระบบ เพื่อรองรับโครงการชะลอการขายยางในระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง