องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 

22ก.ย.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา

21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ จำนวน 34 หน่วยงาน ร่วมประชุมครั้งนี้

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 14 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันในพื้นที่ 19 จังหวัด รวม 48 โครงการ ทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ และมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี มีขนาดความจุ 189,550 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรของราษฎร ตำบลเขาไม้แก้ว ประมาณ 100 ครัวเรือน สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงหน้าแล้ง ได้ประมาณ 500 ไร่ และในช่วงฤดูฝน ได้ประมาณ 200 ไร่ และโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 10,785 เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ของราษฎร จำนวน 1,938 ครัวเรือน จำนวน 5,150 คน

นอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ประมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตร ในการช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ และช่วยในด้านการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาและใกล้เคียงยังได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561

ซึ่ง สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ประมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ประมาณ 55 ไร่ และโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 499 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีแหล่งเก็บกักน้ำสำรองในลักษณะแก้มลิง ส่งผลให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดปี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี ที่ยังติดปัญหา จำนวน 4 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี จากมติที่ประชุมที่ผ่านมาให้บรรจุโครงการฯ ดังกล่าว เพิ่มเติมในภารกิจของคณะติดตามและขับเคลื่อนฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา กรอบแนวทางและแผนงานในการดำเนินในระยะต่อไปเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรต่อไป

 

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.

CNT:ch-newsthailand รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment