อุทัยธานีพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 49 แห่ง

อุทัยธานี-กกต.ประกาศแจ้ง อบต.ทั้ง 49 แห่งในจังหวัด พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการ อบต.ทุกแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า อบต.ทั้ง 49 แห่งในจังหวัด พร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการ อบต.ทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต.ต้องมีอายุครบ 35 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาคอนปลายหรือเทียบเท่า ส่วนผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุครบ 25 ปี โดยต้องเตรียมหลักฐานสมัครให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ค่าธรรมเนียมสมัคร และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่นพร้อมใบสมัคร ต่อ ผอ.กต.อบต.ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านครบ 1 ปีนับถึงวันสมัคร

หลังยื่นใบสมัครและได้หมายเลข สามารถดำเนินการหาเสียงสนับสนุนได้ตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนด หากผู้สมัครต้องการหาเสียงทางโซเชียรมีเดีย ใช้รถยนต์หาเสียง ใช้ผู้ช่วยในการหาเสียง หรือจัดเวทีหาเสียง ต้องแจ้งต่อ ผอ.กกต.จังหวัดอุทัยธานี ก่อนดำเนินการหาเสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง