ชัยภูมิ : เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มนักเรียนวันแรก

ชัยภูมิ :  เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มนักเรียนวันแรก

5 ต.ค. 64 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิด  “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ จุดโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เป็นการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (อายุ 12-17 ปี)  โดยมีนายวชิระ บทพิบูลย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, นายอำเภอหนองบัวแดง ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดง, ท่านหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

 

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ลดอาการป่วยที่รุนแรง  ลดการเสียชีวิต ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ รักษาความมั่นคงของระบบสุขภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายให้วัคซีนครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2564 นี้

 

 

จังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มเป้าหมายวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด  593,905 คน ประสงค์รับวัคซีน 553,277 คน ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 บรรลุตามเป้าหมาย  โดยมีระบบลงทะเบียนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  การจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน,การนัดหมายรับบริการ การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการระบบรับ-ส่ง เป็นต้น จังหวัดชัยภูมิ เริ่มให้บริการวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมาตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร โดยได้จัดบริการวัคซีนครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ  มีจุดให้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จำนวน 342,922 คน คิดเป็นร้อยละ30.22 ได้รับเข็ม 2แล้ว จำนวน 198,856 คน คิดเป็นร้อยละ17.52 และเข็ม 3 จำนวน 11,101 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 จากประชากรเป้าหมายทั้งหมด  1,134,866 คน(ประชากรจากทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยและผู้มีโรคประจำตัวและประชาชนทั่วไปแล้วนั้น

 

ด้าน นายวชิระ  บทพิบูลย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า   สำหรับการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (อายุ 12-17 ปี)  ในวันนี้ซึ่งเป็นวัน click off ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือเทียบเท่า  โดยจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12-17 ปี ทั้งหมด 69,891 คน และแจ้งความจำนงประสงค์ รับวัคซีนจำนวน 48,715 คน  คิดเป็นร้อยละ69.70  จึงได้จัดบริการวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (อายุ 12-17 ปี) โดยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มีนักเรียนทั้งหมด 2,738  คน และกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์รับวัคซีนในวันนี้จำนวน 1,821 คน แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 227คน / มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน391/ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 367 คน/ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 301คน/มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 336 คน  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 271 คน เพื่อให้เกิดมีภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  โรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ที่มีส่วนร่วมในการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (อายุ 12-17 ปี)  เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ยังได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดง,บุคลากรทางการแพทย์  และสาธารณสุขทุกท่าน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้  และขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศ

“Kick Off สร้างเกราะป้องกัน  ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”  ของจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป ///

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง