ตำรวจ-ปกครอง เพชรบูรณ์ลงนาม MOU ร่วมป้องกันดูแลประชาชน

ตำรวจเพชรบูรณ์ ลงนามสัญญา MOU กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

วันนี้ 21 ม,ค.65 ที่ห้องประชุมจักรดาว หอประชุมสุดสงวน พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ลงนาม MOU ระหว่าง ตร.กับ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงกรอบแนวทางความร่วมมือ (MOU) เพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านต่างๆ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ SMART SAFFTY ZONE 4.0 เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งตั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนั้นระบบราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เกิดขึ้น

 

 

เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การพัฒนาระบบไปสู่ระบบราชการ 4.0 ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขีดสมรรถนะทันสมัยและตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2547 ลง 21 กรกฎาคม พ.ศ.2547

 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน
ดังนั้นสำนักงานแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ SMART SAFFTY ZONE 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยบูรณาการกำลังพลและประสานกับทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกในชุมชนพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นำเสนอภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในฐานะเจ้าบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นั้นๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอีกด้วย///

นายศุภเดช คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Channel News Thailand  “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก” รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง