ปทุมธานีออกคำสั่ง สกัดโอมิครอน นั่งดื่มสุราในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม

ปทุมธานี-ผวจ.ปทุมฯออกคำสั่ง สกัดโอมิครอน นั่งดื่มสุราในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม เฉพาะร้านผ่าน SHA PLUS

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามในประกาศคำสั่งที่ 168/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น โดยปรากฏเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็ว มีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นจึงมีคำสั่งให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA จ.ปทุมธานี หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น ให้มีบริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ

โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน หลังเวลา 21.00 ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.บัญญัติโรคติดต่อ 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2538

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.256 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 ม.ค.2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง